Från strategi till handling

LRF driver tillsammans med Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och Torsta AB projektet Från strategi till handling 2021-2022 för att växla upp det gemensamma arbetet i strategin. Att hitta en långsiktigt hållbar organisation, bereda handlingsplaner, involvera kommunerna tydligare, öka utbytet med andra relevanta regionala och nationella nätverk är några av aktiviteterna i projektet. Läs mer

Kommunikation i samverkan

Odlat fält

Sedan hösten 2020 pågår samverkansprojektet ”Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan” med målet att ta fram konkreta kommunikativa insatser utifrån satsningar inom den regionala livsmedelsstrategin Jämtland Härjedalen. Projektägare är Torsta AB, finansiär Jordbruksverket. Läs mer

Matkompetenscentrum

Matkompetenscentrum är ett samarbetsprojekt för livsmedelsproducenter och besöksnäringen i Jämtlands län. Driver projektet gör Hushållningssällskapet tillsammans med Jamtli och Matakademien och med stöd från Europeiska jordbruksfonden. Läs mer.

Samisk mat i offentliga kök

Projektet ”Utveckling av samisk livsmedelsproduktion mot offentliga kök” som syftar till att möta uttalade behov från offentliga kök genom att arbeta med olika metoder för produktutveckling drivs av Torsta AB med finansiering från Jordbruksverket, Region Jämtland Härjedalen och ett stort antal kommuner. Läs mer. 

Landbaserat vattenbruk

Strategisk planering för landbaserat vattenbruk (RAS) drivs under 2021-2023 med målet att få fram en länsövergripande strategi, inklusive att identifiera platser som är lämpliga för nyetablering av landbaserad fiskodling. Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och länets kommuner samverkar i projektet, som finansieras av Jordbruksverket och medfinansiering från statliga medel för regional utveckling (anslag 1:1) beslutade av […]

Nordens gröna bälte

Interregprojektet Mat och dryck från Nordens gröna bälte pågick mellan 2018 – 2021 i nära samverkan mellan projektpartnerna Torsta AB (projektägare), Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag Fylkeskommune och Region Västernorrland och det regionala näringslivet. Syftet var att öka kompetensen bland och mellan företag som jobbar med mat, dryck och upplevelse med den terroir och tradition som […]

Konferensen Framtidsmat

Den 30 september hölls en konferens om Jämtland Härjedalen som ledande matregion. För fler jobb, minskad sårbarhet och goda matupplevelser. Här kan du se konferensen i efterhand. Jens Berglund, hållbarhetsexpert omvärldsspanade. Landshövding Marita Ljung och regionråd Elise Ryder Wikén reflekterade. Annichen Kringstad modererade. Vi tittade på goda exempel och funderade: Hur går det för oss? […]

Mer mat fler jobb

Projektet Mer mat – fler jobb var en del i att förverkliga visionen i livsmedelsstrategin; ”Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.” och är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden, ESF, och pågick mellan 2019 och 2022. Målet med projektet var att […]